verkoopsvoorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten verricht door Arendsoog nv met zetel te 9030 Gent, Wijmenstraat 21/C (KBO nr. 0863.665.927), en dit met afwijzing van alle andersluidende voorwaarden van de klant.

1.2  Elke bestelling of opdracht houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de klant die verklaart daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal.

Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen kennelijk ovenwicht schept in de overeenkomst tussen hem en Arendsoog nv. Bij de prijsbepaling is rekening gehouden met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De offertes van Arendsoog nv zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld op de offerte.

2.2 Enkel het door Arendsoog nv schriftelijk aanvaard order tot uitvoering van werkzaamheden verbindt Arendsoog nv volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en voorliggende algemene voorwaarden.

2.3 Elke annulering van een schriftelijk aanvaard order tot uitvoering van werkzaamheden door de klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Arendsoog nv. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering tot 48 uur voor de aanvang van de opdracht is de klant een forfaitaire vergoeding van 50 % van het voorschot (zie artikel 3) verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen in geval van hogere werkelijk geleden schade. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering minder dan 48 uur voor de aanvang van de opdracht is de klant een forfaitaire vergoeding ten belope van het volledige voorschot verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen in geval van hogere werkelijk geleden schade.

Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat voormelde forfaitaire vergoedingen evenredig zijn aan het nadeel dat Arendsoog nv lijdt door de annulering van het order.

Artikel 3: Prijs en betaling

3.1 De offerte is exclusief kosten voor eventuele vergunningen voor drone-opnames alsook eventueel bijkomende verzekeringen.

3.2 Behoudens schriftelijk andersluidend akkoord tussen partijen is op het ogenblik van de plaatsing van het order een voorschot van 40 % op het totaalbedrag van de offerte verschuldigd, te voldoen binnen de 8 dagen na factuurdatum, ter bevestiging van het order. Reiskosten (vliegtickets, reservatie hotels, …) voorgeschoten door Arendsoog nv, worden samen met het voorschot gefactureerd. Bij het niet-tijdig voldoen van deze voorschotfactuur, heeft Arendsoog nv het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot ontvangst van de betaling dan wel de opdracht te annuleren zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Behoudens schriftelijk andersluidend akkoord zijn alle overige facturen betaalbaar uiterlijk op 30 dagen na factuurdatum.

3.3 In geval van niet of laattijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag tot betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag, en dit voor elke reeds begonnen maand.

Ook heeft elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10 % van de factuur wordt aangerekend met een minimum van € 125,00. Dit onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Arendsoog nv lijdt door de vertraging in de betaling.

3.4 Arendsoog nv is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten indien de klant zijn betalingsverbintenis niet nakomt.

3.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle overige, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3.6 Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 5 dagen na factuurdatum door de klant per aangetekend schrijven aan Arendsoog nv te worden gemeld.

3.7 Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4: Voorwerp van de werkzaamheden

4.1 Een werkdag “reportage” bestaat uit 10 uur inclusief reistijd, een werkdag “multicam” bestaat uit 10 uur. Overuren worden aan een afzonderlijk uurtarief aangerekend. Een halve werkdag bestaat uit 5 uur inclusief reistijd, indien er overuren zijn, wordt een volledige werkdag aangerekend.

4.2 Behoudens andersluidende vermelding op de offerte, omvat deze één gebundelde correctieronde na aanlevering door Arendsoog nv van een eerste volledige versie van de montage. Eventuele aanpassingen zullen door Arendsoog nv binnen een redelijke termijn worden doorgevoerd en dit voor een maximum montagetijd van 2 uur. Bijkomende montagetijd zal worden aangerekend aan een afzonderlijk uurtarief. Bijkomende correcties na de eerste correctieronde zullen aangerekend worden volgens de reëel gepresteerde werktijd aan een afzonderlijk uurtarief.

4.3 De in de offerte opgenomen prijs is exclusief accreditaties, niet-vermelde faciliteiten en kosten, btw, Sabam, reis- en verblijfkosten, catering en stroomvoorziening. Indien de klant geen catering voorziet, wordt er een vergoeding van 25 euro excl. btw/p.p. crew aangerekend. Korting en productiefee worden niet toegepast op catering, kilometervergoeding, reiskosten, postkosten enz.

Artikel 5: Termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden

5.1 De door Arendsoog nv op gelijk welke wijze meegedeelde termijn tot uitvoering van haar werkzaamheden is louter indicatief en is derhalve niet bindend. De klant is bij laattijdige uitvoering niet gerechtigd op enige schadevergoeding of op de ontbinding van de overeenkomst lastens Arendsoog nv.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Arendsoog nv louter middelenverbintenissen zijn. Arendsoog nv is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt wegens de niet naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en slechts voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware fout of bedrog. Voor overige fouten is zij niet aansprakelijk. Arendsoog nv is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, commerciële schade, productieverlies of schade aan derden. De aansprakelijkheid van Arendsoog nv is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van Arendsoog nv uitgeschreven op naam van de klant.

Arendsoog nv is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde partijen, waaronder internetproviders.

6.2 Arendsoog nv is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangeleverde video’s, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Arendsoog nv geleverde diensten en de daaruit voortvloeiende resultaten blijven haar eigendom. Arendsoog nv is dan ook vrij en behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor om de gerealiseerde producties te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden via gelijk welk kanaal. Arendsoog nv verleent een wereldwijde en overdraagbare licentie van onbepaalde duur aan de klant tot gebruik van de gerealiseerde video’s op de overeengekomen kanalen.

7.2 Arendsoog nv is niet verantwoordelijk voor het specifiek gebruik dat de klant maakt van de ontwikkelde video’s via diverse kanalen. Zo is Arendsoog nv bijvoorbeeld geenszins aansprakelijk voor eventuele licentierechten verschuldigd voor het gebruik van de video(‘s) op de door de klant gekozen kanalen. De eventuele vergoeding aangerekend voor ‘library muziek’ betreft het louter recht tot downloaden van de muziek voor de audiovisuele productie wat evenwel geen betrekking heeft op het specifiek navolgend gebruik of de navolgende publicatie ervan waaraan diverse licentierechten aan diverse tarieven kunnen gekoppeld zijn. De klant draagt de verantwoordelijkheid om zich voor elk gebruik van de video in orde te stellen met de betreffende instanties/rechthebbenden.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Arendsoog nv is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Arendsoog nv geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : staking, oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

Indien Arendsoog nv de door haar aangegane verbintenissen niet kan nakomen omwille van één of meerdere met Covid-19 besmette personeelsleden, zal dit overmacht uitmaken in hoofde van Arendsoog nv.

8.2 Arendsoog nv heeft in dat geval de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder dat zij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is, en anderzijds de verlenging van de termijnen van uitvoering met een duur gelijk aan deze onderbreking.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 Arendsoog nv heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen van Arendsoog nv in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure zoals een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant.

9.2 In geval van ontbinding heeft Arendsoog nv het recht om onmiddellijke betaling te vorderen van de reeds gepresteerde diensten, alsook het recht op een forfaitaire vergoeding van 15 % van de in de overeenkomst vermelde prijs en dit onverminderd het recht van Arendsoog nv om een hogere vergoeding te vorderen in geval van hogere werkelijk geleden schade. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de klant dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Arendsoog nv lijdt door de aan de klant te wijten ontbinding.

Artikel 10: Geschillenregeling

10.1 Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Gent, afdeling Gent, onverminderd de bevoegdheid van Arendsoog nv om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

10.2 Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.